Artikel 1: Begrippen
In deze regeling wordt verstaan onder:
 1. DDS,: Dutch Dance Sports
 2. bestuur: het bestuur van Dutch Dance Sports
 3. het bestand: de verzameling van persoonsgegevens van dansers, die betrekking hebben op de personen die genoemd zijn in artikel 4 van deze regeling; de gegevens kunnen bestaan zowel uit een fysiek als een elektronisch gedeelte
 4. persoonsgegevens, naam en geboortedatum, van bestuursleden die in het bestand zijn opgenomen. Artikel 5 van dit reglement.
 5. gegevens van dansscholen. Artikel 3 van dit reglement.
 6. gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief. Artikel 6.
Artikel 2
 • Uw persoonsgegevens worden door DDS verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Door de betreffende gegevens te verstrekken geeft u DDS toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • DDS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is:
 • DDS zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Artikel 7
 • DDS is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal deze respecteren.
Indien u over onze Privacy Policy vragen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
 • Toegang tot de persoonsgegevens heeft uitsluitend de administratie, systeembeheerder en voorzitter. De toegang wordt verkregen door middel van een persoonlijk toegekende toegangscode.
 • Indien gegevens van dansers, artikel 4, verstrekt worden door de dansscholen, is betrokkene danser en/of ouder op het hoogte van de privacyregel van de betrokken dans/sportschool.
Artikel 3
Verwerking van persoonsgegevens van dansscholen
Persoonsgegevens van dansscholen worden door Dutch Dance Sports uitsluitend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde voor de danswedstrijden;
 • Communicatie over de wedstrijden;

Grondslag voor de gegevens van de dansschool is: De inschrijving als deelnemer;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dutch Dance Sports de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Zakelijke naam; NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam van contactpersoon,
 • telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon,
Uw persoonsgegevens worden door Dutch Dance Sports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
 • Gedurende de periode dat men een contract heeft, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Artikel 4
Verwerking van persoonsgegevens van dansers
Persoonsgegevens van dansers worden door Dutch Dance Sports verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde voor de danswedstrijden;
 • Communicatie over de wedstrijden;
 • Controle op het doorgeven van foutieve namen en geboortedata.
Grondslag voor de persoonsgegevens van de dansers is; De kopie identiteitsbewijs.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dutch Dance Sports de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam;
 • Geboortedatum
 • Kopie ID (zonder handtekening en BSN nummer)
 • Geslacht.
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer en E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door Dutch Dance Sports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
 • Gedurende de periode dat men deelneemt aan wedstrijden, daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Daarna alleen naam en geboortedatum tbv. van nummerbestand
Artikel 5
Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden
Persoonsgegevens van bestuursleden worden door Dutch Dance Sports verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De gegevens van de aanmelding bij de Kamer van Koophandel
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dutch Dance Sports de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • Telefoonnummer en E-mailadres; zakelijk of privé
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID en BSN-nummer;
 • Adres, postcode en woonplaats,
 • Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Dutch Dance Sports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men een contract heeft, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Artikel 6
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Dutch Dance Sports verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De inschrijving op de nieuwsbrief via onze site
Voor de bovenstaande doelstelling kan Dutch Dance Sports de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam;
 • E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Dutch Dance Sports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • • Gedurende de periode dat men aangemeld is, totdat betrokkene zelf opzegt
Artikel 7
Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Doelstelling van gegevens welke wij aan derde partijen kunnen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden;
 • Deelname aan internationale danswedstrijden, waarvan de inschrijving door Dutch Dance Sports geschiedt.
Voor de bovenstaande doelstelling kan Dutch Dance Sports de volgende persoonsgegevens doorgeven;
 • Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam;
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
Artikel 8
Minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Door het verstrekken van de gevraagde gegevens o.a. de kopie ID (zonder handtekening en BSN nr,) geeft u toestemming tot verwerking van de gegevens, nodig voor de wedstrijden

Artikel 9
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Dutch Dance Sports van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Artikel 10
Rechten omtrent uw gegevens
 • U heeft recht op inzage, rectificatie van de persoonsgegevens.
 • Inzage wordt slechts verleend en afschriften worden slechts verstrekt na een aan de administratie schriftelijk, gericht verzoek.
 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
 • Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 • Een verzoek tot verwijdering kan slechts worden geëffectueerd met inachtneming van de periode, bepaald in artikel 3, 4 en 5.
 • Voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken eisen wij dat de identiteit van de verzoeker of eventuele gemachtigde door de administratie onomstotelijk kan worden vastgesteld.
 • Een afwijzende beslissing van het bestuur van DDS wordt met redenen omkleed.
Klachten en/of vragen.
Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact op te nemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..